TAX FREE kupovina

Pravo na oslobgađanje od plaćanja PDV-a imaju sva diplomatska I konzularna predstavništva, kao I njihovo osoblje, koje posjeduje Poresku identifikacionu kartice za oslobađanje od plaćanja PDV-a, izadtu sa strane Upave prihoda Crne Gore, kao I druge organizacije koje posjeduju potrebnu dokumentaiju za oslobađanje u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost CG.

POVRAĆAJ PDV-a U PUTNIČKOM PROMETU ZA KUPCE KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U CRNOJ GORI

PDV u Crnoj Gori iznosi 21%

PROCEDURA NA PRODAJNOM MJESTU

Kupac plaća robu u punom iznosu (sa PDV-om), ukupna vrijednost mora biti veća od 100 EUR pri čemu prodavac izdaje:

 1. fiskalni račun u punom iznosu+1 kopija fiskalnog računa koju zadržava carina
 2. popunjen obrazac PDV-PP u 2 primjerka ( 1 za kupca, 1 za carinu)
 3. fakturu na ime i prezime kupca+ 1 kopiju fakture koju zadržava carina
 4. kopiju pasoša koju zadržava carina

OBAVEZE KUPCA JE DA

 1. posjeduje popunjen original Obrasca PDV-PP.
 2. podaci iz pasoša odgovaraju podacima iz Obrasca PDV-PP.
 3. proizvodi dati na uvid odgovaraju proizvodima navedenim u Obrascu PDV-PP.
 4. vrijednost kupljenih proizvoda po računu nije manja od 100 €.
 5. kupac kupljene proizvode nije koristio u Crnoj Gori.
 6. je carinski organ potpisao i pečatom potvrdio da je proizvod naznačenog dana iznesen iz Crne Gore,  

    odnosno da je ocarinjen.

 1. je kupac ili podnosilac zahtjeva podnio prodavcu popunjen i ovjeren Obrazac PDV-PP u roku od šest mjeseci od dana izdavanja Obrasca PDV-PP.

POVRAĆAJ PDV-a

Vrši se isključivo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 1. Kupac dostavlja prodavcu originalni račun i PDV-PP obrazac ovjeren od strane carine.
 2. Pravo na povraćaj PDV-a se ostvaruje isključivo ako ovjeren PDV-PP i faktura nijesu stariji od 6 mjeseci od dana kupovine,

     to jest izdavanja PDV-PP obrasca.      

 1. Kupcu se isplaćuje PDV sadržan u cijeni artikla, kako je naznačeno na fiskalnom računu,

    a trgovac zadržava original PDV-PP obrasca.